1. Domov
 2. SSL certifikati
 3. Kaj je CSR in kako ga zgenerirati

Kaj je CSR in kako ga zgenerirati

RSA key s katerim generirate CSR mora biti najmanj 2048-bitni in ne sme vsebovati gesla (passkey).

Kaj je CSR?

CSR (Certificate Signing Request) je blok kodiranega besedila, ki se posreduje izdajatelju SSL certifikata, kadar zaprosite za izdajo SSL certifikata. To kodo vi ali skrbnik strežnika morate ustvariti na strežniku.

CSR se zgenerira na podlagi zasebnega ključa ki je na strežniku na katerem se bo namestil SSL certifikat. Zaseben ključ in CSR se ves časa morata ujemati. CSR tudi vsebuje druge informacije, kot so ime, lokacija in ime domene vaše organizacije.

Primer CSR-ja

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICvDCCAaQCAQAwdzELMAkGA1UEBhMCVVMxDTALBgNVBAgMBFV0YWgxDzANBgNV
BAcMBkxpbmRvbjEWMBQGA1UECgwNRGlnaUNlcnQgSW5jLjERMA8GA1UECwwIRGln
aUNlcnQxHTAbBgNVBAMMFGV4YW1wbGUuZGlnaWNlcnQuY29tMIIBIjANBgkqhkiG
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8+To7d+2kPWeBv/orU3LVbJwDrSQbeKamCmo
wp5bqDxIwV20zqRb7APUOKYoVEFFOEQs6T6gImnIolhbiH6m4zgZ/CPvWBOkZc+c
1Po2EmvBz+AD5sBdT5kzGQA6NbWyZGldxRthNLOs1efOhdnWFuhI162qmcflgpiI
WDuwq4C9f+YkeJhNn9dF5+owm8cOQmDrV8NNdiTqin8q3qYAHHJRW28glJUCZkTZ
wIaSR6crBQ8TbYNE0dc+Caa3DOIkz1EOsHWzTx+n0zKfqcbgXi4DJx+C1bjptYPR
BPZL8DAeWuA8ebudVT44yEp82G96/Ggcf7F33xMxe0yc+Xa6owIDAQABoAAwDQYJ
KoZIhvcNAQEFBQADggEBAB0kcrFccSmFDmxox0Ne01UIqSsDqHgL+XmHTXJwre6D
hJSZwbvEtOK0G3+dr4Fs11WuUNt5qcLsx5a8uk4G6AKHMzuhLsJ7XZjgmQXGECpY
Q4mC3yT3ZoCGpIXbw+iP3lmEEXgaQL0Tx5LFl/okKbKYwIqNiyKWOMj7ZR/wxWg/
ZDGRs55xuoeLDJ/ZRFf9bI+IaCUd1YrfYcHIl3G87Av+r49YVwqRDT0VDV7uLgqn
29XI1PpVUNCPQGn9p/eX6Qo7vpDaPybRtA2R7XLKjQaF9oXWeCUqy1hvJac9QFO2
97Ob1alpHPoZ7mWiEuJwjBPii6a9M9G30nUo39lBi1w=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Kako zgenerirati CSR v nadzorni plošči

 1. Prijavite se v svojo nadzorno ploščo (navodila za prijavo v nadzorno ploščo).
 2. V rubriki Napredne nastavitve kliknite ikono SSL nastavitve.
 3. Kliknite zavihek CSR ključi in kliknite gumb Zgeneriraj CSR.
 4. Videli boste obrazec, ki ga je potrebno izpolniti:

  Domena: Polje je že avtomatsko izpolnjeno z vašo domeno
  2-Letter Country Code: Za Slovenijo vpišete SI
  State: Za Slovenijo vpišete SI
  Mesto: Mesto naročnika
  Company: Ime podjetja za katero bo izdan SSL. Ker je polje potrebno izpolniti, in če podjetja nimate, lahko vpišete v polje NONE.
  Oddelek v podjetju: vpišite NONE
  Ime: vpišite ime CSR-ja (za vašo evidenco)
  Email: vpišite vaš e-poštni naslov
  Velikost ključa: pustite že izbrano
 5. Ko boste izpolnili vsa polja, kliknite gumb Zgeneriraj in odprlo se vam bo okno z CSR kodo ki si jo skopirate na varno.

Navodila kako generirati CSR na različnih strežnikih

Vam je bil ta članek v pomoč?

Sorodni članki

Potrebujete pomoč?
Ne najdete odgovora na vaše vprašanje?
PIŠITE NA PODPORO